Usluge

 

1. USLUGE ZASTUPANJA FARMACEUTSKIH KOMPANIJA

Svaki naš predlog ili akcija koju preduzimamo su bazirani na istraživanju tržišta, prikupljanju i analizi podataka.
Razvijanje planova sa jasnim ciljevima i metodama za postizanje istih, razvoj lokalnih ili adaptacija globalnih kampanja za promociju i pozicioniranje proizvoda ili terapija su osnov svih naših daljih aktivnosti. Pre realizacije planova i kampanja, pažljivo planiramo resurse, obučavamo članove tima. Individualizovane poruke potencijalnim korisnicima proizvoda se plasiraju planskom, strukturiranom komunikacijom kroz više kanala komunikacije

Analiza i istraživanje tržišta:

 • uslovi plasiranja proizvoda
 • istraživanje tržišta lekova
 • istraživanje tržišta medicinskih sredstava
 • istraživanje tržišta dijetetskih sredstava (suplemenata)
 • istraživanje tržišta kozmetičkih proizvoda
 • analiza i segmentacija tržišta lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih sredstava (suplemenata)

Uspostavljanje i razvoj poslovanja:

 • konsultantske usluge o modelu poslovanja
 • uspostavljanje i razvoj strategije
 • definisanje asortimana proizvoda
 • registracija lekova i medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda
 • dobijanje maksimalne cene leka (cene leka na veliko) u Republici Srbiji i Crnoj Gori

2. KONSULTANTSKE USKUGE NA POLJU DOBIJANJA POTREBNIH DOZVOLA ZA PUŠTANJE U PROMET NOVIH PROIZVODA

Usluga registracije koju nudimo našim partnerima zasnovana je na kontinuiranom praćenju zakonske regulative, dobrom poznavanju regulatornih procesa, dugogodišnjem iskustvu i kvalitetnoj komunikaciji sa regulatornim institucijama.

Usluga registracije/obnove registracije/prijave varijacije za lek u skladu sa zahtevima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) obuhvata sledeće:
pripremu registracionog dosijea u skladu sa lokalnim zahtevima i predaju zahteva za registraciju/obnovu registracije leka;
• pripremu predloga teksta Sažetka karakteristika leka (SPC), Uputstva za lek (PIL) i teksta za spoljne i unutrašnje pakovanje leka (Labelling);
• praćenje toka registracije/obnove registracije do dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet;
• priprema i predaja zahteva za odobrenje varijacije za već registrovane lekove

.

Zahtev za registraciju leka se može odnositi na:

 • Originalni/Inovativni lek
 • Generički lek
 • Hibridni lek
 • Lek sa dobro poznatom upotrebom
 • Biljni lek
 • Homeopatski lek
 • Tradicionalni biljni lek
 • Biološki lek

3. KONSULTANTSKE USLUGE PRAĆENJA TRŽIŠTA –  Market Access

 • Svakodnevno praćenje farmaceutskog tržišta u oblasti regulative, farmakovigilance, vigilance i ostalih dešavanja
 • priprema i predaja zahteva za odobrenje maksimalne veleprodajne cene nadležnim ministarstvima (za lekove koji imaju režim izdavanja na recept)
 • priprema i predaja zahteva za stavljanje leka na Listu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

4. USLUGA UPISA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA /obnove upisa/prijave varijacije za medicinsko sredstvo u skladu sa lokalnim zahtevima.

5. USLUGA UPISA/ OBNOVE UPISA DIJETETSKOG PROIZVODA u Bazu podataka Ministarstva zdravlja u skladu sa lokalnim zahtevima.

6. USLUGE USAGLAŠAVANJA KOZMETIČKIH PROIZVODA sa nacionalnom i evropskom regulativom